CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG- CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Thoả mãn các yêu cầu sẵn có của khách hàng về tính năng và quy cách, theo đuổi chất lượng được đảm bảo liên tục và phù hợp

1. Cải tiến nhằm hướng tới giảm số vụ khiếu nại từ khách hàng.

2. Giảm số vụ phát sinh hàng không phù hợp trong quá trình sản xuất.

 

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

1. Phát triển kỹ thuật gia công làm giảm ảnh hưởng xấu đến môi trường và đóng góp cho xã hội

2. Tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ về bảo vệ môi trường. Thiết lập và quản lý các tiêu chuẩn

3. Xúc tiến các hoạt động nhằm giảm những ảnh hưởng xấu đến môi trường như tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, giảm chất thải, tái sử dụng sản xuất,..

4. Cam kết bảo vệ môi trường thông qua việc thực hiện các biện pháp phòng ngăn chặn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường như không khí, đất, nước, hệ sinh thái,..

5. Nỗ lực dung hòa tốt với môi trường, lập kế hoạch điều hòa các hoạt động bảo vệ môi trường

6. Quán triệt chính sách đối với toàn thể công nhân viên đồng thời tạo ra môi trường làm việc an toàn và phù hợp