Xử lý nhiệt luyện

Thấm Carbon

 

Thấm Nitơ thể khí

Thấm Nitơ thể lỏng